×
Privacy Policy
Privacy Policy
Algemeen
De website wordt ter beschikking gesteld door Icarus Car Retail Services nv, met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 158, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0747874552.
Gegevensbescherming nemen wij zeer ernstig. Wij garanderen de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de privacywet.
De huidige privacyverklaring voor de website, die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op deze website, zoals de "Gebruiksvoorwaarden", geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder Icarus Car Retail Services de via de website doorgegeven persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Leest u rustig deze documenten door, aangezien deze uiteenzetting van belang kan zijn voor u.
Door de website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de website.
Wat doen wij met uw informatie?
Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze website:
- Naam, telefoon, gsm, email, firmanaam. Deze gegevens worden voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden gebruikt. De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden behalve aan betrokken transportfirma’s.
Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?
De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en gebruik van onze diensten dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te betrekken. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de privacywet na te leven.
Welke mogelijkheden heb ik om mij te verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?
U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren, indien ze onjuist of niet meer actueel zouden zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.
Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?
Op onze website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden.
Wijzigingen
Icarus Car Retail Services behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd in juni 2020.
Heeft u nog andere vragen?
Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot het algemeen nummer +32 476 07 15 25.
U kunt eveneens een e-mail sturen naar volgend e-mailadres: info@icrs.be.

Terms of use - privacy policy
Gebruiksvoorwaarden
Toepassingsgebied
De website wordt ter beschikking gesteld door Icarus Car Retail Services nv, met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 158, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0747874552.
De huidige gebruiksvoorwaarden voor de website geeft u informatie over Icarus Car Retail Services en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u van de website gebruik kunt maken. Leest u rustig deze documenten door, aangezien deze uiteenzetting van belang kan zijn voor u.
Door de website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de “Gebruiksvoorwaarden”. Indien u bij het lezen van de gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de website.
Doel en inhoud van de website
De website verstrekt informatie over aanbiedingen en promoties van Icarus Car Retail Services. Tevens wordt er informatie gegeven over Icarus Car Retail Services als onderneming. Daarnaast kan de website ook informatie van allerhande aard bevatten, zoals de diensten van Icarus Car Retail Services enz.
Icarus Car Retail Services garandeert evenwel geenszins dat deze of andere informatie ter beschikking zal worden gesteld of gehouden en de onderneming behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, dit zonder aankondiging of kennisgeving.
Uw gebruik van de website
De gebruiker gaat ermee akkoord om de website enkel voor rechtmatige commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle op de gebruiker van toepassing zijnde wetgevingen te gebruiken.
De gebruiker gaat ermee akkoord om geen virussen, "deep link", "robot", of andere schadelijke automatische en andere systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de website of om delen van de website te reproduceren of te beïnvloeden op welke wijze dan ook. Evenmin zal de gebruiker de kwetsbaarheid van de website, of enige netwerken geconnecteerd aan de website, testen noch zal de gebruiker enige actie ondernemen die leidt tot een disproportioneel grote hoeveelheid aan content op de website of enige netwerken teneinde bijvoorbeeld een "Denial of Service" te creëren. De gebruiker zal de website in het algemeen niet manipuleren op welke wijze dan ook.
Aansprakelijkheid
Icarus Car Retail Services kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.
Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is Icarus Car Retail Services niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de website, de servers van Icarus Car Retail Services of de communicatie tussen de website en de servers van Icarus Car Retail Services worden aangevallen door derden.
Icarus Car Retail Services geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Deze clausule doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen of in geval van opzet vanwege Icarus Car Retail Services.
Intellectuele eigendom
Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, interface-elementen en informatie op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Icarus Car Retail Services. Mogelijks zijn deze eigendom van derde partijen, en dient de toestemming van dergelijke partijen te worden bekomen.
Wijzigingen
Icarus Car Retail Services behoudt zich steeds het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de op het moment van uw bezoek toepasselijke gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer u van de website gebruik maakt. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd in juni 2020.
Nieuwe informatie op de website wordt automatisch onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden.
Links
De website kan hyperlinks of enig ander mechanisme bevatten dat verwijst naar inhoud die wordt aangeboden door een derde partij. Dergelijke inhoud staat niet onder de controle van Icarus Car Retail Services en deze kan hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch betekent de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing dat Icarus Car Retail Services akkoord zou gaan met de inhoud die via de verwijzing ter beschikking wordt gesteld.
Niet-geldigheid van bepalingen
Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.
Afzien van rechten
Indien Icarus Car Retail Services bepaalde rechten die haar toekomen op grond van de wet of de contractuele bepalingen met de gebruiker, niet of niet meteen uitoefent, heeft dergelijke niet-uitoefening geenszins tot gevolg dat de onderneming afziet van deze of andere rechten en behoudt zij, binnen de perken van de wet, steeds de mogelijkheid om deze of andere rechten uit te oefenen.
Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In geval van een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, dit zonder afbreuk te doen aan dwingende regelgeving.