• Your partner in B2B Automotive retail

  AUDERE EST FACERE

 • Our Rentals

 • Our business is

  taking care of your business.

  Your competitive edge.

  Increase your sales

  INCREASE YOUR SALES

  We boost your sales by providing the right car at the right time at the right margin, so you can focus on what you do best.

  Increase your margin

  OPTIMIZE YOUR MARGIN

  By buying in bulk and providing cars to you in smaller batches we can guarantee a steady supply of cars and increase your buying power.

  Reduce your lead time

  REDUCE YOUR LEAD TIME

  We offer you cars that are directly available.

 • We help in taking your business

  to the next level.
   

  We offer you a one stop shop sourcing channel for new stock and production order cars.

  Our diverse team of professionals will guide you through a delightful purchasing process.

 • OUR TEAM

  Ori Shtino

  Ori Shtino

  Sales Lead
  & Co-Founder

  ori@icrs.be

  +32 470 24 36 31

   LinkedIn

  Kevin Steppe

  Kevin Steppe

  ceo
  & Co-Founder

  kevin@icrs.be

  +32 476 07 11 59

  LinkedIn

  Marko Tadic

  zoltan Zakany

  Purchase Lead
  & Managing partner

  zoltan@icrs.be

  +36 20 449 5121

   LinkedIn

  Marko Tadic

  Marko Tadic

  Business Lead
  & Co-Founder

  marko@icrs.be

  +32 476 07 15 25

   LinkedIn

 • Contact Us

  Jan Van Rijswijcklaan 158
  2018 Antwerp
  Belgium
  Mon-Fri 9am-6pm
  +32 476 07 11 59
×
Privacy Policy
Privacy Policy
Algemeen
De website wordt ter beschikking gesteld door Icarus Car Retail Services nv, met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 158, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0747874552.
Gegevensbescherming nemen wij zeer ernstig. Wij garanderen de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de privacywet.
De huidige privacyverklaring voor de website, die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op deze website, zoals de "Gebruiksvoorwaarden", geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder Icarus Car Retail Services de via de website doorgegeven persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Leest u rustig deze documenten door, aangezien deze uiteenzetting van belang kan zijn voor u.
Door de website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de website.
Wat doen wij met uw informatie?
Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze website:
- Naam, telefoon, gsm, email, firmanaam. Deze gegevens worden voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden gebruikt. De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden behalve aan betrokken transportfirma’s.
Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?
De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en gebruik van onze diensten dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te betrekken. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de privacywet na te leven.
Welke mogelijkheden heb ik om mij te verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?
U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren, indien ze onjuist of niet meer actueel zouden zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.
Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?
Op onze website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden.
Wijzigingen
Icarus Car Retail Services behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd in juni 2020.
Heeft u nog andere vragen?
Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot het algemeen nummer +32 476 07 15 25.
U kunt eveneens een e-mail sturen naar volgend e-mailadres: info@icrs.be.

Terms of use - privacy policy
Gebruiksvoorwaarden
Toepassingsgebied
De website wordt ter beschikking gesteld door Icarus Car Retail Services nv, met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 158, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0747874552.
De huidige gebruiksvoorwaarden voor de website geeft u informatie over Icarus Car Retail Services en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u van de website gebruik kunt maken. Leest u rustig deze documenten door, aangezien deze uiteenzetting van belang kan zijn voor u.
Door de website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de “Gebruiksvoorwaarden”. Indien u bij het lezen van de gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de website.
Doel en inhoud van de website
De website verstrekt informatie over aanbiedingen en promoties van Icarus Car Retail Services. Tevens wordt er informatie gegeven over Icarus Car Retail Services als onderneming. Daarnaast kan de website ook informatie van allerhande aard bevatten, zoals de diensten van Icarus Car Retail Services enz.
Icarus Car Retail Services garandeert evenwel geenszins dat deze of andere informatie ter beschikking zal worden gesteld of gehouden en de onderneming behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, dit zonder aankondiging of kennisgeving.
Uw gebruik van de website
De gebruiker gaat ermee akkoord om de website enkel voor rechtmatige commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle op de gebruiker van toepassing zijnde wetgevingen te gebruiken.
De gebruiker gaat ermee akkoord om geen virussen, "deep link", "robot", of andere schadelijke automatische en andere systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de website of om delen van de website te reproduceren of te beïnvloeden op welke wijze dan ook. Evenmin zal de gebruiker de kwetsbaarheid van de website, of enige netwerken geconnecteerd aan de website, testen noch zal de gebruiker enige actie ondernemen die leidt tot een disproportioneel grote hoeveelheid aan content op de website of enige netwerken teneinde bijvoorbeeld een "Denial of Service" te creëren. De gebruiker zal de website in het algemeen niet manipuleren op welke wijze dan ook.
Aansprakelijkheid
Icarus Car Retail Services kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.
Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is Icarus Car Retail Services niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de website, de servers van Icarus Car Retail Services of de communicatie tussen de website en de servers van Icarus Car Retail Services worden aangevallen door derden.
Icarus Car Retail Services geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Deze clausule doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen of in geval van opzet vanwege Icarus Car Retail Services.
Intellectuele eigendom
Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, interface-elementen en informatie op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Icarus Car Retail Services. Mogelijks zijn deze eigendom van derde partijen, en dient de toestemming van dergelijke partijen te worden bekomen.
Wijzigingen
Icarus Car Retail Services behoudt zich steeds het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de op het moment van uw bezoek toepasselijke gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer u van de website gebruik maakt. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd in juni 2020.
Nieuwe informatie op de website wordt automatisch onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden.
Links
De website kan hyperlinks of enig ander mechanisme bevatten dat verwijst naar inhoud die wordt aangeboden door een derde partij. Dergelijke inhoud staat niet onder de controle van Icarus Car Retail Services en deze kan hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch betekent de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing dat Icarus Car Retail Services akkoord zou gaan met de inhoud die via de verwijzing ter beschikking wordt gesteld.
Niet-geldigheid van bepalingen
Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.
Afzien van rechten
Indien Icarus Car Retail Services bepaalde rechten die haar toekomen op grond van de wet of de contractuele bepalingen met de gebruiker, niet of niet meteen uitoefent, heeft dergelijke niet-uitoefening geenszins tot gevolg dat de onderneming afziet van deze of andere rechten en behoudt zij, binnen de perken van de wet, steeds de mogelijkheid om deze of andere rechten uit te oefenen.
Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In geval van een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, dit zonder afbreuk te doen aan dwingende regelgeving.
×
Terms & Conditions
Algemene voorwaarden Icarus Car Retail Services

1.	Icarus Car Retail Services is een naamloze vennootschap, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0747.874.552, met haar maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 158.
2.	Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elk aanbod van Icarus Car Retail Services aan haar klant, alsook op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de klant en Icarus Car Retail Services.
3.	De eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten en zullen dus geen toepassing vinden in de handelsrelaties tussen de klant en Icarus Car Retail Services, zelfs niet indien zij enige bepalingen omvatten die betrekking hebben op een onderdeel van de samenwerking dat niet omschreven is in de huidige algemene voorwaarden.
4.	Behoudens een uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepaling vanwege Icarus Car Retail Services, houdt elke bestelling in dat de klant formeel akkoord gaat met de onderhevige voorwaarden. De klant erkent uitdrukkelijk kennis ervan genomen te hebben vóór de ondertekening van de bestelbon.
5.	De in de bestelbon vermelde prijzen zijn exclusief BTW en bevatten voorts geen enkele belasting of taks welke op de gekochte goederen of de uit te voeren werken geheven werd of moet geheven worden. Enige belasting of taks op de gekochte goederen of uit te voeren werken vallen integraal ten laste van de klant.
6.	Bij ondertekening van de bestelbon verklaart de klant dat hij gerechtigd is om wagens aan te kopen of werken te laten uitvoeren bij Icarus Car Retail Services en dat er geen enkele contractuele dan wel wettelijke bepaling bestaat dat hem dit verhindert. Mocht deze verklaring niet stroken met de werkelijkheid, zal de klant Icarus Car Retail Services vrijwaren tegen alle mogelijke schadelijke gevolgen hiervan.
7.	Behoudens voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord, dienen de verkochte goederen in de inrichtingen van Icarus Car Retail Services afgehaald en aanvaard te worden op de voor de levering overeengekomen datum.
8.	Icarus Car Retail Services behoudt zich het recht voor om de verkoop als door de klant verbroken te beschouwen wanneer deze laatste het goed niet heeft afgehaald binnen een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van de ingebrekestelling die hem toegezonden werd om bezit van het goed te nemen. Icarus Car Retail Services kan evenwel zonder meer de uitvoering van de overeenkomst voortzetten, wanneer zij dit verkiest.
9.	In al de gevallen van verbreking van de verkoop door de klant, en o.m. wanneer de verkoop als verbroken zal beschouwd worden wegens niet afhaling door de klant binnen de termijn bepaald in artikel 7 hierboven, zal het betaalde voorschot de eigendom van Icarus Car Retail Services blijven, ten titel van forfaitair en onherroepelijk schadebeding, uitdrukkelijk onder partijen overeengekomen om Icarus Car Retail Services schadeloos te stellen voor de schade die zij geleden heeft ingevolge kosten en uitgaven van gelijk welke aard die zij heeft moeten doen, onverminderd het recht van Icarus Car Retail Services om een hogere schadevergoeding te eisen indien de werkelijke schade hoger zou liggen. Wanneer het betaalde voorschot minder bedraagt dan 25% van de overeengekomen verkoopprijs, belastingen taks niet inbegrepen, zal de klant bovendien om dezelfde reden ertoe gehouden zijn om het verschil te betalen, terwijl een eventueel overschot hem zal terugbetaald worden.
10.	Indien bij de uitvoering van de verkoop of werken een termijn tussen Icarus Car Retail Services en de klant is overeengekomen, is deze termijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Bij een vertraging in de uitvoering, verzaakt de klant aan elk mogelijk verhaalmiddel ten aanzien van Icarus Car Retail Services, in het bijzonder (zonder enige beperking) aan de toekenning van enige prijsvermindering en/of schadevergoeding van welke aard dan ook.
11.	De facturen van Icarus Car Retail Services moeten contant betaald worden bij de afhaling van de goederen. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum schriftelijk ingediend worden. Elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege, enkel en alleen door overschrijding van de termijn en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, meteen nalatigheidsintrest van 1% per maand vermeerderd worden. Bovendien zal elk bedrag dat 8 dagen na de verzending van een ingebrekestelling onbetaald gebleven is, ten titel van schadebeding vermeerderd worden met een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding gelijk aan 25% van het nog verschuldigd saldo, met een minimum van €125.
12.	Icarus Car Retail Services is ontlast van haar verplichting tot aflevering zolang de overeengekomen prijs, in hoofdsom en met bijkomende kosten niet volledig betaald is. De risico’s worden op de klant overgedragen vanaf het ogenblik waarop de overeengekomen datum voor aflevering verstreken is en het goed zich in de inrichtingen van Icarus Car Retail Services ter beschikking van de klant bevindt.
13.	Voor elk goed dat door de klant niet is afgehaald binnen de 30 kalenderdagen na aankomst van het goed bij Icarus Car Retails Services, behoudt Icarus Car Retail Services zich uitdrukkelijk het recht voor vanaf die datum een standgeld aan te rekenen van €2 per dag (excl. BTW).
14.	Tevens behoudt Icarus Car Retail Services zich het recht voor om documenten gerelateerd aan wagens in haar bezit te houden tot volledige betaling van de betrokken wagen(s) of andere wagen(s) waarvan de klant door Icarus Car Retail Services op de hoogte werd gebracht dat deze klaar is voor levering, maar die door de klant niet werden betaald.
15.	In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, wordt onder partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de eigendomsoverdracht slechts plaats heeft na integrale betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom en met eventueel interesten en kosten. De klant verbindt er zich toe om indien nodig derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Icarus Car Retail Services. 
16.	Icarus Car Retail Services kan op ieder ogenblik en zelfs na faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enig andere situatie van samenloop bij de klant, de tegoeden en schulden (in hoofdsom, interesten en/of kosten) compenseren en verrekenen, die wederzijds bestaan tussen Icarus Car Retail Services en de klant. Deze compensatie kan worden uitgevoerd, zelfs ingeval deze vorderingen en schulden nog niet zeker, vaststaand en/of opeisbaar zijn, en ongeacht de vorm, munteenheid, oorzaak, aard en/of het voorwerp van de schulden en vorderingen. De berekening van de compensatie geschiedt in euro na, indien nodig, een omrekening van de vreemde deviezen, voor uitsluitende en volledige rekening van de klant.
17.	Icarus Car Retail Services wijst alle verantwoordelijkheid af voor werken die zonder haar tussenkomst aan leden van haar personeel toevertrouwd zijn.
18.	Iedere aansprakelijkheid van Icarus Car Retail Services uit hoofde van de overeenkomst met de klant, is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door Icarus Car Retail Services onderschreven verzekeringspolissen en telkens binnen de grenzen van de geboden dekking met betrekking tot het desbetreffende geval. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringspolissen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Icarus Car Retail Services uit hoofde van de overeenkomst met een klant, beperkt tot het door de betrokken klant effectief betaalde bedrag voor de diensten en werkzaamheden van Icarus Car Retail Services. Iedere aanspraak ten aanzien van Icarus Car Retail Services uit hoofde van de overeenkomst met de klant, vervalt in elk geval indien Icarus Car Retail Services niet binnen de 6 maanden na ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. De aansprakelijkheid van Icarus Car Retail Services is in ieder geval beperkt tot de geleden, voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade. Icarus Car Retail Services is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de gevolgschade of indirecte schade in hoofde van de klant, met inbegrip van, doch niet beperkt tot het verlies van data, tijd, omzet, inkomsten, kansen, opportuniteiten of cliënteel, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen, kostenstijgingen, beperkingen qua productie, potentiële schade, winstderving, reputatieschade, onderbreking of stagnatie van activiteiten of vorderingen van derden van welke aard ook. Voor zover Icarus Car Retail Services bij de uitvoering van de opdrachten van de medewerking, diensten en/of leveringen van een derde persoon afhankelijk is, kan Icarus Car Retail Services niet door de klant aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de fout van deze derde persoon, met inbegrip van diens zware of opzettelijke fout.
19.	Icarus Car Retail Services heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, zonder opzeggingstermijn of vergoeding, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang, zonder betaling van enige vergoeding, te ontbinden in elk van de volgende gevallen: (1) indien de klant, ondanks een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling door Icarus Car Retail Services waarbij een termijn van tenminste 15 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de behoolijke en tijdige nakoming van één of meerdere van zijn/haar verbintenissen ten opzichte van Icarus Car Retail Services onder de overeenkomst, (2) indien Icarus Car Retail Services gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn/haar verbintenissen jegens Icarus Car Retail Services wel zal nakomen onder de Overeenkomst, (3) het (al dan niet vrijwillig) opstarten van een procedure van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of voorlopig bewind bij de klant, dan wel als de klant zich in een situatie van kennelijk onvermogen zou bevinden. Per aangetekend schrijven zal Icarus Car Retail Services de klant zich in kennis stellen van de ontbinding van de overeenkomst op grond van dit artikel, die onmiddellijk en van rechtswege zal geacht worden te hebben plaatsgevonden twee kalenderdagen na haar verzending, waarvan de poststempel als bewijs geldt. Ingeval van zulke ontbinding, houdt Icarus Car Retail Services zich tevens het recht voor een vergoeding van de klant te vorderen voor de kosten, rente en schade die Icarus Car Retail Services hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van Icarus Car Retail Services op de klant onmiddellijk, van rechtswege en volledig opeisbaar.
20.	Niettegenstaande Icarus Car Retail Services redelijke inspanningen levert om haar e-mails en overige elektronische bestanden te vrijwaren van virussen en enig andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen affecteren, blijft het evenwel de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de klant voor de nodige en gepaste maatregelen te nemen om haar computers en/of IT-systeem tegen deze virussen of defecten te vrijwaren en beschermen. Icarus Car Retail Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van eender welke aard, voor enige verlies en/of schade ingevolge en/of naar aanleiding van het ontvangen of het gebruik van elektronische communicatie en/of bestanden dewelke afkomstig zijn van Icarus Car Retail Services.
21.	Het in gebreke blijven om een recht onder deze algemene voorwaarden af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden, noch in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen. Indien afstand van recht wordt gedaan met betrekking tot het in gebreke blijven van de andere partij om aan een of ander verplichting onder deze overeenkomst te voldoen, dan zal de genoemde afstand van recht niet beschouwd kunnen worden als een afstand van recht met betrekking tot een later in gebreke blijven m.b.t. dezelfde of een andere verplichting.
22.	Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of ontoepasbaar blijven te zijn om welke reden dan ook, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen. 
23.	Alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst tussen Icarus Car Retail Services en de klant, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van Icarus Car Retail services, tenzij Icarus Car Retail Services zelf, optredend als eiser, zou kiezen om het geding bij gelijk welke andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken. 
Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen betreffende de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst tussen Icarus Car Retail Services en de klant.